Polls show Helen Dalton has chance to win Murray 2019